Функції директора

 

Директор ЗДО безпосередньо підпорядковується начальнику управління дошкільної, кадрової та організаційно-фінансової роботи Департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області. На посаду керівника дошкільного навчального закладу призначається особа на контрактній основі, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня "спеціаліст", стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як 3 роки, а також організаторські здібності, та стан здоров'я якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Директор ЗДО: - відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; - здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу; - діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами; - розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу; і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу; - приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу; - видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання; - затверджує штатний розпис за погодженням із засновником (власником) дошкільного закладу або Департаментом освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; - контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; - затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом, - здійснює роботу з охорони праці відповідно до чинного законодавства; - підписує колективний договір з трудовим колективом від імені засновника (власника); - забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, охорони праці, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників; - контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам; - підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; - організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють; - щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу конференції колективу закладу та батьків, або осіб, які їх замінюють.